Privacyverklaring

Lifemedic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Hebt u vragen? Hieronder vindt u onze contactgegevens:

Medisch Instituut voor Leefstijlgeneeskunde Lifemedic
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 94
3941EP Doorn
KvK: 30228407
Website: https://www.lifemedic.nl
Email adres: info@lifemedic.nl
Tel.: 06-13087858

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifemedic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Lifemedic verwerkt via (telefonische) consults de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheidsgegevens indien van toepassing
– Biometrische gegevens indien van toepassing
– Genetische gegevens indien van toepassing

Lifemedic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact met u op te kunnen nemen na het invullen van het contactformulier op onze website of onze terugbel-tool.

Geautomatiseerde besluitvorming, cookies etc.

Lifemedic besluit niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lifemedic) tussen zit. Lifemedic maakt gebruik van WordPress voor het beheren van onze website. Hieraan zijn geen gevolgen voor de betrokkenen verbonden. Lifemedic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartijd van persoonsgegevens

Lifemedic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de duur van actief contact met Lifemedic, daarna worden uw gegevens na 12 maanden verwijderd.

Beveiliging

Lifemedic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Delen met derden

Lifemedic verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lifemedic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: john@lifemedic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Lifemedic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

April 2020.